Satış şartları

1. TANIMLAR

Bu koşullarda;

“Tahsilat Bildirimi” Şirket tarafından Müşteriye, Ürünlerin bildirimde belirtilen yerde teslim alınmaya hazır olduğuna dair yazılı bir bildirim anlamına gelir;

"Şirket" Global Metwire Injection SL anlamına gelir

"Sözleşme", Ürünlerin tedariki için Şirket ile Müşteri arasında akdedilen ve bu Koşullara tabi olacak olan ve burada belirtilen veya başka bir şekilde tanımlanan hüküm ve koşulları ve ilgili belgeleri veya bilgileri içeren Sözleşme anlamına gelir. Sözleşmenin dayandığı teklif veya Şirketten herhangi bir sipariş teyidi;

"Müşteri", Ürün teklifini satın alan herhangi bir kişi, firma, kuruluş veya şirket anlamına gelir;

"Ürünler", genel olarak ferroalyajların kapsüllenmesi ve Sözleşmeye konu olabilecek her türlü hammaddenin alım satımı dahil olmak üzere Şirket tarafından üretilen veya müzakere edilen mallar anlamına gelir;

Erildeki tüm referanslar aynı zamanda dişilleri de içerir ve tekil çoğulları içerir.

2. SÖZLEŞMENİN OLUŞUMU

2.1 Bu Koşullar, Müşteriye Mal tedariki için Şirket ile Müşteri arasındaki tüm Sözleşmelere dahil edilmiştir.

2.2 Bu Koşullar, Şirketin literatüründe veya başka yerlerde görünen önceki koşulların yerine geçer. Şirket ile Müşteri arasında özel koşullar yazılı olarak kabul edilmedikçe, Müşteri tarafından bir sipariş verilmesi, bu Koşulların kabulü olarak kabul edilecektir. Müşteri tarafından siparişinde veya herhangi bir müzakerede veya başka bir şekilde dahil edilen veya belirtilen tüm şart ve koşullar hariç tutulmuştur ve her durumda bu Koşullar Müşterinin şart ve koşullarından üstün olacaktır.

2.3 Şirket tarafından sunulan herhangi bir teklif, Şirketi bağlayabilecek bir teklif teşkil etmez ve Şirket, Sözleşme için tatmin edici kredi referansları alana ve Şirket, Müşterinin siparişi veya başka türlü bir anlaşmaya ilişkin resmi onayını verene kadar hiçbir Sözleşme yürürlüğe girmeyecektir. Şirketin teklif(ler)iyle ilgili olarak.

2.4 Şirket, ücretler, malzeme fiyatları, navlun, sigorta ve anormal çalışma saatlerinin maliyetindeki herhangi bir artışı yansıtmak için bir teklifin sunulmasından sonra fiyatlarını değiştirmekte serbesttir. Şirket, bir teklifin tahmini, talep edilen miktardan daha büyük veya daha az olan belirli bir miktara dayandığında fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3. ÜRETİCİ KATALOGLARI, VB.

Üretici kataloglarında, fiyat listelerinde veya Şirket tarafından sağlanan diğer belgelerde yer alan boyutlar, kapasiteler, geliştirme derecesi, teknik özellikler, çizimler ve diğer verilerle ilgili ayrıntılar yalnızca yaklaşık bir kılavuz niteliğindedir ve Şirket için bağlayıcı olmayacaktır.

4. VARYASYONLAR

Şirket ve Müşteri tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe Şirket, Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, feragat veya ekleme ile bağlı olmayacaktır.

5. TESLİMAT

Sözleşmede açıkça kararlaştırılmadıkça, Şirket Ürünleri ExWorks koşulları altında teslim edecektir. Bu nedenle, Ürünlerin teslimat için Sözleşme'de belirtilen yere teslimini ayarlamak Müşteri'nin sorumluluğundadır. Şirket, Müşterinin veya temsilcilerinin teslimatı gerçekleştirmemesinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

6. GECİKMELER

Geç ödeme, işin askıya alınması veya belirsiz talimatlardan kaynaklanan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteriden kaynaklanan gecikmeler, Şirketin Sözleşmeye makul bir süre uzatmasına izin verecek ve Şirket, Sözleşmenin fiyatını değiştirme hakkına sahip olacaktır. gecikme nedeniyle oluşan tüm ek masrafları karşılar.

7. FAZLA ÜCRETLER

Sözleşme tarihinden sonra ferroalyaj ve/veya hammadde fiyatlarında 5 %'den fazla bir artış olması durumunda, bu artışı yansıtmak için bir ek ücret uygulanacaktır ve Müşteri'ye bildirilecek ve fiyata eklenecektir. bildirim tarihinden itibaren. Ferroalyajların ve/veya hammaddelerin maliyetleri, bir ilavenin eklenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için Şirket tarafından aylık olarak gözden geçirilecektir.

8. PAKETLEME

Ürünler, Şirketin iç pazarı veya ihracat pazarı için standart ambalajlarda paketlenecektir. Firmanın standart ambalajı dışında herhangi bir ambalaja ihtiyaç duyulması halinde ekstra ambalaj bedeli fiyata eklenecektir. Şirket tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Ürünlerin nakliyesi için kullanılan hiçbir konteyner iade edilemez.

9. ULAŞIM

Sözleşmede açıkça kararlaştırılmadıkça, fiyatlara nakliye veya sigorta dahil değildir ve Şirket, Ürünler için tüm siparişler için nakliye ve sigortayı ayrıca ücretlendirme hakkını saklı tutar.

10. ÖDEME

10.1 Ürünlerin fiyatı Sözleşmede belirtildiği gibi olacaktır. Fiyatlara, Şirket tarafından faturaların düzenlendiği tarihte yürürlükte olan oranda Sözleşme fiyatına eklenecek olan KDV ve diğer vergi ve harçlar dahil değildir.

10.2 Ödemeler, faturanın teslim tarihinde Şirket tarafından yapılacaktır.

10.3 Şirket tarafından düzenlenen bir faturanın son ödeme tarihi, ödemenin vadesinden sonra 30 iş günü olacaktır;

10.4 Şirket, vadesinde ödenmeyen tüm tutarlar için Şirket bankasının günlük faizine her an 5 puan eklenmesi sonucu oluşan yüzde oranında faiz uygulama hakkını saklı tutar. Bu hak, Şirket'in geç ödemeye ilişkin sahip olabileceği diğer haklara halel gelmeksizin kullanılabilir.

10.5 Müşteri'nin Sözleşme kapsamında Şirket'e borçlu olduğu herhangi bir tutarı ödememesi durumunda, Müşteri'ye bunun nedenlerini belirterek 7 gün önceden yazılı bildirimde bulunmasından sonra Şirket, Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alabilir. Şirket, ödenmemiş ödemeleri aldıktan sonra makul bir süre içinde Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sürdürecektir. Bu maddede belirtilen askıya alma süresi, Ürünlerin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan herhangi bir tarihin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır ve Şirket, söz konusu askıya alma ile ilgili olarak Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. ÜRÜNLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİ

11.1 Sözleşme kapsamındaki Ürünler için Şirkete tam ödeme yapılıncaya kadar, Müşteri Ürünleri Şirketin emanetçisi olarak vekil sıfatıyla elinde tutacak ve:

(i) Ürünlerin mülkiyeti Şirkette kalacaktır ve Müşteri, Ürünleri Şirketin mülkiyeti olarak açıkça tanımlanabilecek şekilde depolamalıdır ve

(ii) Şirket, Ürünleri elden çıkarma hakkını saklı tutar ve bunları herhangi bir zamanda yeniden ele geçirebilir ve çalışanları veya temsilcileri aracılığıyla, Müşterinin veya Ürünlerin herhangi bir alıcısının sahip olduğu veya kullandığı herhangi bir araziye veya binaya girebilir. Müşteri ve ayrıca Müşteri, başka bir alıcıyla yapılan herhangi bir Sözleşmeye, bu alt bölümde sağlanan giriş hakkını kapsayan Şirket lehine bir lisans eklemelidir ve

(iii) Müşteri, Ürünleri başka mal veya ürünlerle birleştirir veya herhangi bir şekilde bunlara dahil edilmesine izin verirse, diğer ürünlerin yasal ve ekonomik mülkiyeti, hem kuruluş sürecinde hem de sonrasında derhal Şirkete verilmelidir ve Müşteri, onları Şirketin emanetçisi olarak mütevelli sıfatıyla elinde tutacaktır; Şirket tarafından talep edilmesi halinde Müşteri, diğer ürünler orijinal olarak temin edilen Ürünlermiş gibi bu maddenin (i) bendinde yer alan saklamaya ilişkin koşulları gözetecek ve

(iv) Taraflar, Ürünlerin herhangi bir şekilde başka mal veya ürünlerle birleştirilmesinin, bu Koşulların hükümleri uyarınca Şirketin mülkiyet hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamadığını kabul eder ve

(v) önceki bölümlere halel getirmeksizin, Müşteri (Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe veya aşağıda madde 11.4'te belirtilen olaylar söz konusu olduğunda) Ürünleri, işinin normal akışı içinde Dernek adına satabilir, Ve

(vi) Müşteri, daha sonraki bir alıcıyla olan sözleşmesine, Şirketin bu madde 11.4 ile ilgili haklarını içeren maddeleri dahil etmelidir ve

(vii) Müşteri, Ürünlerin müteakip alıcılarına Ürünlerin mülkiyetinin Şirkete ait olduğunu Müşteri Ürünlerin tamamını Şirkete ödeyene kadar bildirecektir ve

(viii) Müşteri tarafından herhangi bir müteakip alıcıdan alınan herhangi bir para, Müşterinin fonlarından veya Şirket adına herhangi bir başka kişiden ayrı tutulacaktır ve Müşterinin, borcu kadar ve bu sınıra kadar, Şirkete Ürünlerle ilgili olarak alınan meblağları ödemeniz gerekir.

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Ürünlerin riski aşağıdaki 12. madde uyarınca Müşteriye devredilir.

11.2 Bildirimin Şirket tarafından alınması üzerine veya aşağıdaki 11.4 maddesinde belirtilen olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Şirketin sahip olduğu tüm Ürünler derhal Şirkete teslim edilmeli ve çalışanları veya acenteleri aracılığıyla hareket eden Şirket, Ürünlerin mülkiyetini almak için önceden bildirimde bulunmaksızın Müşterinin veya Müşterinin herhangi bir müteakip alıcısının binasına veya tesislerine normal çalışma saatleri içinde girme hakkına sahiptir.

11.3 Şirket'in kanunen yetkili olabileceği tüm yasal işlemlere ek olarak, aşağıdaki 11.4 maddesinde belirtilen olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Şirket, mülkiyetinde bulunan tüm Müşteri Ürünleri üzerinde genel haciz hakkına sahip olacaktır. Şirket tarafından aynı veya başka bir sözleşme kapsamında satılan ve Müşteriye teslim edilen diğer ürünlerin ödenmemiş bedelleri Şirket tarafından karşılanır.

11.4 Yukarıda belirtilen olaylar şunlardır:

(i) Müşteriye, Müşterinin varlıklarının tamamı veya bir kısmının bir yönetici veya müdürünün atanacağına veya atandığına dair herhangi bir bildirim.

(ii) Müşteriye, Müşteriyi tasfiye etmek için bir dilekçenin sunulacağına veya açılmış olduğuna dair herhangi bir bildirim veya Müşteriyi tasfiye etme kararının (yeniden yapılandırma veya birleşme amaçları dışında) kabul edildiğine veya söz konusu karar çıktı.

(iii) Müşterinin alacaklılarıyla bir anlaşmaya varma niyetine ilişkin kararı.

(iv) Müşteri, İspanyol İflas Yasasında tanımlandığı şekilde borçlarını ödeyemiyorsa.

(v) Müşteri işine devam etmeyi durdurur veya durdurmakla tehdit eder.

12. RİSK

Ürünlerin riski, Müşterinin bir Tahsilat Bildirimi aldığı andan itibaren Müşteriye geçer. Ürünleri, Toplama Bildiriminin alındığı tarihten itibaren, herhangi bir nedenden kaynaklanan kayıp veya hasara karşı tam satın alma fiyatı üzerinden sigortalamak Müşterinin sorumluluğundadır. Sigorta kanıtı, Ürünler Müşteri tarafından teslim alınmak üzere hazır hale getirilmeden önce Müşteri tarafından Şirkete teslim edilecektir.

13. TOPLAMA ZAMANI

13.1 Ürünlerin Müşteri tarafından Şirketin tesislerinde teslim alınabileceği an, Sözleşmede belirtilen sonraki tarih veya Sözleşmede belirtilen tarih artı Şirket tarafından gerekli bilgilerin alındığı tarih olacaktır. , Müşteri tarafından sağlanan eksiksiz planlar, malzemeler ve tasarımlar.

13.2 Toplama tarihi, sözleşmenin önemli bir unsuru değildir ve Şirket tarafından mümkün olan en iyi tahmin olarak verilmiştir ve Şirket, bunun için her türlü makul çabayı göstermesine rağmen, toplama tarihine uyulmaması nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.

14. TRANSİT TALEPLERİ

14.1 Şirket, Ürünlerin Müşteri tarafından veya Müşteri tarafından belirlenen veya talep edilen bir taşıyıcı tarafından veya Müşterinin çalışanı veya temsilcisi olan bir taşıyıcı tarafından taşınırken nakliye sırasındaki herhangi bir kayıp, hasar, tutarsızlık veya eksiklikten sorumlu değildir. Talepler, Müşteri tarafından taşıyıcıya derhal yapılacaktır.

14.2 Müşteri, Ürünlerin teslim alınmasından hemen sonra veya Ürünler kaybolmamışsa, ulaşması gereken gün, nakliye sırasında meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasar iddiasını Şirkete bildirecektir.

15. KABUL PROSEDÜRÜ

Müşteri, Ürünlerin teslim alınmasından veya tesliminden sonraki on gün içinde Ürünlerin kabul edilmediğini yazılı olarak Şirkete bildirmedikçe, Ürünler, teslim alındığında veya teslim edildiğinde Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

16. MÜCBİR SEBEP

Şirket, Sözleşmenin herhangi bir ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
veya yükümlülüklerini yerine getirmede gecikme olduğu ölçüde,
eylemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanmaktadır.
hükümet, savaş veya ulusal acil durum, isyan, sivil kargaşa, yangın, patlama,
sel, salgın hastalık, lokavt, grev veya diğer iş uyuşmazlıkları (
Şirket personeli ile ilgili) veya etkileyen kısıtlamalar veya gecikmeler
taşıyıcılar veya malzeme tedarikinin imkansızlığı veya gecikmesi
söz konusu olayın bir süre devam etmesi şartıyla, yeterli veya uygun
60 günden fazla devam ederse, Müşteri Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunma hakkına sahip olacaktır.
Sözleşmeyi feshetme niyeti.

17. FESİH
Müşteri, ister bir koşul ister garanti olsun, Sözleşme şartlarından herhangi birine uymazsa
açık veya zımni veya 11.4 maddesinde listelenen olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda,
Şirket, Sözleşme'yi yazılı bildirimde bulunarak derhal feshedebilir. Şöyle
halinde Şirket, Sözleşme'nin ifasından muaf tutulacak ve Müşteri'nin talebi üzerine,
Şirkete, Sözleşme ile bağlantılı olarak yapılan tüm masraf ve masrafları,
kâr veya zarar ve Sözleşme kapsamında Şirkete ödenmesi gereken tüm tutarlar.

18. GARANTİLER VE SORUMLULUK

18.1 Taraflardan hiçbiri ölüm veya hasar sorumluluğunu hariç tutamaz veya sınırlandıramaz
ihmalden kaynaklanan yasal hüküm uyarınca, hiçbirinin
taraflar sorumluluklarını kısıtlayabilir veya sınırlayabilir.

18.2 Şirket, Müşteriye tedarik ettiği Ürünlerin Sözleşme kapsamında olduğunu garanti eder.
Sözleşme, tatmin edici kalitede olacak ve belirtilen amaçlara makul ölçüde uygun olacaktır.
Müşteri veya Sözleşme tarafından sipariş anında Şirkete yazılı olarak bildirilir.

18.3 Yukarıdaki madde 18.2'ye tabi olarak;

(i) tüzük veya yasa tarafından ima edilen tüm garantiler, koşullar veya diğer şartlar
yasaların izin verdiği ölçüde hariç tutulmuştur;

(ii) Şirket hiçbir durumda Müşteriye karşı, sözleşmeden veya
haksız fiil veya başka türlü, arızi, özel,
kâr kaybı dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) örnek teşkil eden, dolaylı veya dolaylı,
herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü potansiyel kayıp veya mali kayıp
Sözleşme ile ilgili;

(iii) Şirket'in sorumluluğu, tahsilattan itibaren 14 günlük bir süre ile sınırlı olacaktır veya
Ürünlerin Müşteriye teslimi;

(iv) Şirket, madde 18.2'de belirtildiği gibi suçlu bulunursa, sorumluluk
yalnızca arızalı parça veya parçaların değiştirilmesi ile sınırlı olacak ve
kusurlu parçaların değiştirilmesiyle ilgili işçilik maliyetleri;

(v) kusurlu Ürünlerle ilgili herhangi bir talep, yalnızca talepte bulunulursa geçerli olacaktır.
alınmasını veya teslimini takip eden 14 gün içinde Şirkete yazılı olarak,
Ürünleri Müşteriye.

(vi) Şirket, bir uyarlama veya ayarlamadan kaynaklanan hasar veya aşınmayı karşılamayacaktır.
özel, anormal veya Ürünlerin öngörülemeyen kullanımından veya
Madde 19.1'de belirtilen talimatlara uyulmaması.

19. TEHLİKE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

19.1 Müşteri, kullanım, depolama veya
Sözleşmeye uygun olarak satılan Ürünlerin işlenmesi. Toplum
kullanım, depolama ve işleme ile ilgili talimatları sağlamak ve sağlamak
Ürünlerin yürürlükteki yasalara uygun olarak.

19.2 Müşteri, kullanım, depolama ve taşıma ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.
Ürünlere ilişkin gerekli uyarıların gerçekleştirilmesinin yanı sıra, Ürünlerin
risklerle ilgili olarak çalışanlar, bağımsız yükleniciler ve müteakip Müşteri
Ürünlerle ilişkili personel ve malzemeler.

20. GENEL

20.1 Müşteri, Şirketin önceden yazılı izni olmadan,
Sözleşmenin veya herhangi bir bölümünün hak ve yükümlülüklerini iletmek.

20.2 Bu koşulların herhangi bir maddesi herhangi bir mahkeme, mahkeme veya
yetkili yargı yetkisine sahip idari organ, tamamen veya kısmen yasa dışı, geçersiz veya
uygulanamaz, söz konusu yasa dışılık, hükümsüzlük veya uygulanamazlık ölçüsünde bölünebilir kabul edilecektir.
Sözleşmenin ve bu Koşulların diğer maddeleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

20.3 Sözleşme, üçüncü şahıslara herhangi bir menfaat sağlamayı amaçlamamaktadır.
Sözleşme (Üçüncü Şahısların Hakları) veya başka türlü ve hiçbir üçüncü şahıs bunu yapma hakkına sahip olmayacaktır.
Sözleşmenin herhangi bir maddesine uymak.

20.4 Taraflardan herhangi birinin aşağıdaki hükümlerden herhangi birine uyulmasını talep etmede gecikmesi
Sözleşme hükümleri, o tarafça yapma hakkından feragat olarak kabul edilmeyecektir.
bu hükme daha sonra uymak.

20.5 Bu koşullar ile bir ürüne ilişkin belirli koşullar arasında çelişki olması durumunda
verilen işlem, ikincisi geçerli olacaktır.

21. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

21.1 Sözleşme için İspanya kanunları geçerli olacaktır.

21.2 Bu Sözleşme İngilizce ve İspanyolca olarak yazılmıştır, ancak İngilizce sürümü olacaktır.
yapılabilecek herhangi bir çeviriden öncelikli olacaktır.